Toon bijdragen

Deze sectie stelt je in staat om alle bijdragen van dit lid te bekijken. Je kunt alleen de bijdragen zien waar je op dit moment toegang toe hebt.


Berichten - HVZundert

Pagina's: [1] 2 3 ... 9
1
Nieuws / Nieuw kabinet moet inkomens armere huurders verhogen
« Gepost op: maart 04, 2021, 03:48:00 am »
Het Nibud, de Woonbond en Aedes maken zich ernstige zorgen over huurders met een laag inkomen. Zij houden aan het eind van de maand erg weinig geld over, of komen zelfs geld tekort. Dat blijkt ook uit een vandaag gepubliceerd NIBUD-onderzoek in opdracht van Aedes en de Woonbond. Woonbonddirecteur Zeno Winkels: ‘Dat is zeer zorgelijk, want een kleine onverwachte gebeurtenis kan zorgen voor grote financiële problemen voor deze groep huurders’.  De organisaties pleiten voor maatregelen die het besteedbaar inkomen van deze groep moeten verbeteren.

Vooral alleenstaanden en gezinnen op bijstandsniveau met twee ouders kunnen met hun inkomen een groot deel van de sociale huurwoningen niet betalen. Zo heeft een gezin met een bijstandsinkomen onvoldoende inkomen om een huur op de kwaliteitskortingsgrens, iets meer dan 400 euro, te betalen. Alleenstaanden hebben iets meer ruimte, maar ook zij hebben op bijstandsniveau onvoldoende inkomen om een huur van rond de aftoppingsgrens (iets meer dan 600 euro) te betalen. Bij gezinnen is er sprake van een behoorlijke stijging van de zorgkosten. Ook stegen de ‘overige’ uitgaven vooral voor mensen die parttime werken voor het minimumloon. 

Nibud-directeur Arjan Vliegenthart: ‘Voor veel mensen met een laag inkomen is het elke maand weer puzzelen met te weinig stukjes. Hun inkomen is te laag om alle basisbehoeften te kunnen betalen. Meer financiële armslag kan voor hen het verschil tussen een leven met en een leven zonder schulden betekenen.’

Mogelijke maatregelen
Het Nibud heeft ook gekeken naar het effect van een aantal maatregelen die de overheid kan nemen om de inkomenssituatie van mensen met een laag inkomen te verbeteren. Hieruit blijkt dat maatregelen die zorgen voor een hoger inkomen het meest efficiënt zijn. Denk aan het verhogen van de bijstand en het minimumloon met tien procent. Dit alleen al zorgt voor grote daling van het risico op financiële problemen voor huurders met een laag inkomen. Andere mogelijkheden die kunnen bijdragen aan het terugdringen van het risico op financiële problemen zijn: hogere huurtoeslag, het afschaffen van het eigen risico en het verhogen van het kind gebonden budget. Het rapport laat zien dat dit soort maatregelen effectiever zijn dan een generieke huurverlaging, omdat een huurverlaging bij armere huishoudens deels teniet wordt gedaan door een lagere huurtoeslag. 

Meer besteedbaar inkomen 
Aedes, de Woonbond en het Nibud roepen een nieuw kabinet dan ook op om te zorgen voor een hoger besteedbaar inkomen voor mensen met een laag inkomen om een einde te maken aan de financiële problemen van deze groep. Daarnaast is in de Actieagenda Wonen – die ook door Woonbond en Aedes is ondertekend – opgenomen dat de verhuurderheffing zou moeten worden afgeschaft. In een nieuw sociaal huurakkoord willen Aedes en Woonbond dan afspraken maken om de woonlasten van huurders te verbeteren.

Aedes-voorzitter Martin van Rijn: ‘Wij maken in het Sociaal Huurakkoord graag afspraken om te zorgen dat de woonlasten beheersbaar blijven. Er is daarnaast gericht inkomensbeleid nodig om mensen met de laagste inkomens structureel te ondersteunen. Dit rapport laat helder zien dat we het met alleen een gematigd huurbeleid niet redden.’ 

2
Berichten / Huurbevriezing voor sociale huurders in 2021
« Gepost op: februari 17, 2021, 05:55:25 pm »
17 februari 2021
De Woonbond is blij met de huurbevriezing voor sociale huurders bij corporaties en commerciële verhuurders. Vandaag maakte minister Ollongren bekend de huren voor deze huurders te bevriezen.De huurbevriezing geldt voor alle sociale huurders. Ook de inkomensafhankelijke huurverhoging gaat daarmee dit jaar niet door. Kamerbewoners krijgen ook geen huurverhoging dit jaar. SP-Kamerlid Sandra Beckerman diende een motie voor huurbevriezing in. Vandaag maakte minister Ollongren bekend deze aangenomen motie uit te voeren én corporaties te compenseren.

Helft huurders heeft het financieel moeilijk
‘Goed nieuws voor huurders,’ zegt Woonbonddirecteur Zeno Winkels. ‘In 2019 becijferde het NIBUD al dat de helft van de huurders het financieel moeilijk heeft. Onder drie kabinetten Rutte stegen de woonlasten fors en bleven de inkomens achter. Goed dat er nu in een begin wordt gemaakt met de reparatie.’ De Woonbond bracht eerder al eens naar buiten dat huurprijzen met 35 procent zijn gestegen onder de kabinetten Rutte.

Bouw sociale huurwoningen
Winkels: ‘Daarnaast is het goed dat corporaties hiervoor worden gecompenseerd met een korting op de verhuurderheffing. Er moeten veel sociale huurwoningen worden bijgebouwd, daar staat die heffing enorm in de weg.’ De Woonbond wil dat een komend kabinet de verhuurderheffing helemaal afschaft. De heffing die in 2013 is ingevoerd heeft corporaties en daarmee hun huurders inmiddels al meer dan 10 miljard euro gekost.

Huurverlaging
Voor een groep huurders met een hoge huur en laag inkomen bij corporaties blijft de eenmalige huurverlaging (externe website) van kracht.

3
Nieuws / Bevries de huren en schrap de verhuurderheffing
« Gepost op: februari 10, 2021, 12:07:00 pm »
[woonbond 10 februari 2021]
Gisteren stemde de Tweede kamer voor een motie van SP Kamerlid Beckerman om de huren in de sociale huursector te bevriezen. Eerder nam de Eerste Kamer al een dergelijke motie aan, maar die werd niet uitgevoerd. Wel kwam minister Ollongren toen met een huurverlaging voor huurders bij corporaties met een laag inkomen en hoge huur.

De Woonbond vindt huurbevriezing een goede stap en vindt dat sociale verhuurders hiervoor gecompenseerd moeten worden door de verhuurderheffing te schrappen. Woonbonddirecteur Zeno Winkels: ‘Het is belangrijk dat we de betaalbaarheid van sociale huurwoningen verbeteren én de wachtlijsten voor sociale huur aanpakken. De minister heeft een perfecte gelegenheid om beide te doen nu er een Kamermeerderheid voor huurbevriezing is. Er is immers, als je naar de verkiezingsprogramma’s kijkt, ook een meerderheid voor het afschaffen van de verhuurdersheffing.’

VVD draait
Met de verkiezingen in het vooruitzicht kwam de VVD met een opmerkelijke draai. Ook de VVD stemde voor de huurbevriezing.  Dat is opmerkelijk omdat onder tien jaar Rutte de huurprijzen 35% stegen en de sociale sector kromp. In vijf jaar tijd verdwenen er 108.000 sociale huurwoningen bij corporaties. Het is dan ook maar de vraag of dekking van de huurbevriezing door het schrappen van de heffing ook op steun van de VVD kan leiden. In hun programma laat de VVD de verhuurderheffing als enige partij in stand. Daarmee blijft de VVD koersen op een kleinere sociale sector.

Commerciële huurders
De Woonbond wijst er op dat de maatregel ook moet gaan gelden voor sociale huurders in de commerciële sector. Het gaat hier om zo’n 400.000 huurders die al jaren de zwaarste huurverhogingen hebben gehad. Zij vielen ook al buiten de boot bij de eenmalige huurverlaging waar Ollongren eerder mee kwam. Dat mag niet nog een keer gebeuren.

4
Berichten / Ook Thuisvester steunt oplossingsrichting Vestia!
« Gepost op: februari 10, 2021, 11:55:21 am »
Woningcorporaties in heel Nederland hebben in grote meerderheid besloten de huurders van Vestia te gaan helpen. Ook Thuisvester steunt deze oplossing. Corporaties leveren een financiële bijdrage om de problemen van Vestia op te lossen. Dit doen ze onder voorwaarde dat ook het ministerie van BZK, waarborgfonds WSW en toezichthouder Aw een bijdrage leveren.Met deze hulp krijgen de huurders van het huidige Vestia weer een verhuurder die er ook “echt” kan zijn. Zowel op het gebied van betaalbaarheid, onderhoud en duurzaamheid. De corporatiesector laat met deze solidariteit zien dat volkshuisvesting niet stopt bij een gemeentegrens.

Hulp door leningenruil
De financiële bijdrage leveren de corporaties door dure leningen te ruilen voor goedkopere. De kosten hiervan worden uitgesmeerd over 40 jaar. De bijdrage vanuit de sector wordt gebaseerd op het aantal woningen dat corporaties bezitten. Tevens zal het huidige Vestia als onderdeel van de structurele oplossing, opgesplitst worden in drie nieuwe kleinere corporaties.

5
Nieuws / Succes! Huren van sociale huurwoningen worden bevroren
« Gepost op: februari 09, 2021, 06:14:01 pm »
9 februari 2021
Een voorstel van de SP is vandaag aangenomen om de huren van mensen die in een sociale huurwoning wonen te bevriezen. SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen: 'Dit is goed nieuws voor heel veel huurders. Met huurders voeren we al tijden door het hele land actie. Al drie keer eerder werd een SP voorstel om de huren te bevriezen in de Eerste Kamer aangenomen. Minister Ollongren weigerde dit uit te voeren. Maar nu de Tweede Kamer ook stelt dat de huren bevroren moeten worden, moet ze dit uitvoeren.' Het aannemen van dit voorstel betekent dat de huurverhoging op 1 juli voor sociale huurwoningen niet doorgaat.

Voor de SP is het slechts een eerste stap. 'Voor veel huurders is de huur veel te hoog. Huurbevriezing is dus slechts een begin. De huren moeten natuurlijk omlaag', aldus Lilian Marijnissen. Daarnaast moeten niet alleen de huren van mensen in een sociale huurwoning omlaag, maar de huur van álle huurders in Nederland. Dus ook van huurders in de vrije sector.

In tien jaar Rutte zijn de huren voor sociale huurders met 26% gestegen. Vorig jaar, midden in de coronacrisis, werd de grootste huurstijging in zes jaar tijd doorgevoerd. Ondertussen hebben veel huurders moeite om rond te komen. Daarom voert de SP al ruim een jaar samen met huurders actie. Onder de leus ‘0 is genoeg’ organiseerde de SP een online demonstratie in Den Haag waar duizenden huurders uit het hele land aan deelnamen. 

6
Berichten / Wat is de maximale huurverhoging in 2021?
« Gepost op: februari 08, 2021, 03:31:07 pm »
Huurt u een sociale huurwoning in 2021? Dan stijgt uw huur maximaal 2,4% tot 5,4%. De stijging hangt af van uw inkomen in 2019. Huurt u in een vrijesectorwoning? Dan geldt er géén maximum huurverhoging. De meeste verhuurders verhogen de huur op 1 juli.

Maximale huurverhoging 2021 sociale huurwoning
  • Inkomensgrens (dit is uw inkomen in 2019) = € 44.655
  • Maximale huurverhoging bij gezamenlijk inkomen lager dan € 44.655 = 2,4%
  • Maximale huurverhoging bij gezamenlijk inkomen hoger dan € 44.655 = 5,4%
Ontvangt iemand in uw huishouden AOW? Of is uw huishouden groter dan 3 personen? Dan geldt voor u altijd het lage percentage. In 2021 is dat 2,4%. Ook als uw inkomen hoger is dan de inkomensgrens.

U kunt zelf ook uitrekenen wat uw maximale huurverhoging is.
Doe daarvoor de huurprijscheck 2021 (externe website).

7
Nieuws / Grote steden willen landelijk woonbeleid voor betaalbare woningen
« Gepost op: januari 13, 2021, 03:30:40 pm »
Persbericht 13 januari 2021
Wethouders in zeven  grote steden trekken vandaag in de NRC aan de bel over uitblijvend landelijk woonbeleid om problemen op de woningmarkt aan te pakken. Zo kwam de veelbesproken ‘Noodknop’ om hoge huurprijzen in de vrije sector te begrenzen er niet. De Woonbond deelt de analyse dat er landelijk woonbeleid nodig is om te zorgen voor de bouw van meer sociale huurwoningen en het aan banden leggen van te hoge huurprijzen in de vrije sector.

De Woonbond ziet dat veel gemeenten wel wat willen doen tegen woekerprijzen en huisjesmelkers op de commerciële huurmarkt, maar dat kan alleen als de landelijke politiek met goede wet- en regelgeving komt. Ook het tekort aan sociale huurwoningen vraagt landelijk ingrijpen. Bijvoorbeeld door een streep te zetten door de verhuurderheffing, de belasting op sociale huur die in 2013 is ingevoerd waarna de nieuwbouwcijfers bij corporaties kelderden.

Woonbonddirecteur Zeno Winkels: ‘Een nieuw kabinet moet een minister voor Volkshuisvesting hebben. Die moet de bouw van sociale huurwoningen aanjagen en woekerprijzen in de vrije markt tegen gaan Er is sterk landelijk beleid nodig om de wooncrisis op te lossen.’

De bond pleit voor een maximale huurprijs in de vrije sector die samenhangt met de kwaliteit van de woning. Daarnaast wil de bond dat middeninkomens ook terecht kunnen in en sociale huurwoning, door de inkomensgrens voor toegang tot sociale huur te verhogen te verhogen.

De Woonbond heeft samen met DeGoedeZaak de petitie wegmetdewooncrisis.nl (externe link) lopen. De petitie is gericht aan de aankomend minister van Volkshuisvesting. De oproep om de prijzen in de vrije sector aan te pakken en meer sociale huur te bouwen is inmiddels zoń 14.000 keer getekend.

8
Nieuws / Huren kunnen in 2021 maximaal met 2,4% of 5,4% stijgen
« Gepost op: december 24, 2020, 07:15:25 pm »
24 december 2020
Voor zowel de vrije als de sociale huursector ligt de maximale huurverhoging komend jaar op 2,4%. Middeninkomens in een sociale huurwoning kunnen wel een hogere huurverhoging krijgen die oploopt tot maximaal 5,4%. Zo’n 260.000 hurende huishoudens bij woningcorporaties met een laag inkomen kunnen rekenen op huurverlaging in 2021.

Het is voor het eerst dat er een maximale jaarlijkse huurverhoging gaat gelden voor de vrije sector. De wet die dit vast gaat stellen moet nog wel worden aangenomen door het parlement.

Inkomensafhankelijke huurverhoging
Huurders met een middeninkomen in een sociale huurwoning bij een woningcorporatie of bij een particuliere verhuurder kunnen een hogere huurverhoging krijgen. Vanaf een huishoudinkomen van €44.655,-  ligt de maximale huurverhoging op 5,4%.

Die inkomensafhankelijke huurverhoging kunnen huurders ook krijgen als ze al in een dure sociale huurwoning wonen. Er zijn huurders die al meer betalen dan de sociale huurgrens, maar toch jaar op jaar een extra hoge huurverhoging krijgen.

Huursombeperking corporaties
Corporaties moeten de gemiddelde huurverhoging over alle sociale huurwoningen (de ‘huursom’) beperken tot inflatie. Dat betekent dat de gemiddelde huurverhoging van sociale huurwoningen bij een corporatie niet hoger zal zijn dan 1,4%. Tenzij er lokaal afspraken gemaakt zijn om extra te investeren in nieuwbouw. Dan kan hier maximaal één procent bovenop komen.

Huurverlaging
Hurende huishoudens met een hoge huur en laag inkomen die huren bij een woningcorporatie krijgen in 2021 een huurverlaging. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken gaat het om 260.000 hurende huishoudens. Huurders die al langer een laag inkomen hebben krijgen automatisch huurverlaging. Huurders die na 2019 een inkomensdaling hebben gehad, moeten zelf een verlaging aanvragen.

Corporaties kunnen bij de belastingdienst een inkomensindicatie opvragen om te zien of een huurder recht heeft op huurverlaging. Omdat de laatste vastgestelde inkomensgegevens over 2019 gaan, moeten huurders die in 2020 een inkomensdaling hadden waardoor ze in aanmerking komen voor huurverlaging die verlaging zelf aanvragen. Vanaf 1 januari 2021 kunnen deze huurders een aanvraag indienen bij hun verhuurder. De Woonbond heeft alle voorwaarden voor de huurverlaging, en een gratis modelbrief voor het aanvragen van huurverlaging gepubliceerd op www.woonbond.nl.

Geen huurverlaging commerciële huursector
De Woonbond heeft zich het afgelopen jaar vaak uitgesproken voor een recht op huurverlaging. Helaas geldt dit nu nog niet voor huurders in de commerciële huursector. Wel nam de Eerste Kamer een motie aan waardoor de regering voor de huurverhoging in juli 2021 moet aantonen wat ze voor deze categorie huurders in de commerciële huursector kan doen.

[Persbericht Woonbond]

9
Nieuws / Woonbond: deal woonbegroting stapje in de goede richting
« Gepost op: november 06, 2020, 08:22:09 pm »
6 november 2020
De Woonbond vindt dat er in de deal over de woonbegroting die vandaag tussen Kabinet en PvdA en GroenLinks is gemaakt stapjes in de goede richting zijn gezet. Tegelijkertijd concludeert de bond dat een komend Kabinet fundamenteel moet kiezen voor betaalbare huurwoningen en een grotere sociale huursector. Zo blijft de enorme verhuurderheffing, de belasting op sociale huur, bestaan en wordt er nog geen maximale huurprijs ingevoerd die samenhangt met de kwaliteit van een huurwoning in de vrije sector.

De huurdersvereniging vindt het goed dat er eindelijk een eerste stap wordt gezet om de jaarlijkse huurstijgingen in de vrije sector aan te pakken. Ook het niet doorvoeren van de ‘single straf’, de geplande verlaging van de inkomensgrens waarmee alleenstaanden toegang hebben tot sociale huur, is een stap in de goede richting. Door die verlaging zouden nog meer alleenstaanden met een middeninkomen tussen wal en schip vallen op de woningmarkt.
 
Woonbonddirecteur Zeno Winkels: ‘De voorstellen gaan de goede kant op, maar het zijn er te weinig. Hiermee is het beleid van de afgelopen tien jaar waarmee is ingezet op hoge huurprijzen en een kleinere sociale huursector niet weggepoetst. Een komend kabinet moet de verhuurderheffing echt afschaffen, en zorgen dat de sociale huursector kan herstellen. De wachttijden voor jongeren zijn onacceptabel lang. De huurprijzen voor velen veel te hoog. En er moet een maximale huurprijs komen voor de vrije sector die samenhangt met de kwaliteit van de woning. Daarom roepen wij een komend minister van volkshuisvesting op met structurele oplossingen voor de wooncrisis te komen.’

De Woonbond is samen met DeGoedeZaak op wegmetdewooncrisis.nl (externe link) een petitie begonnen met een oproep aan de ‘aankomende minister van Volkshuisvesting'. Die is inmiddels ruim 12.000 keer getekend. Ook zijn er in meer dan 60 gemeenten lokale petities gestart waarin gemeenten worden opgeroepen zich uit te spreken voor beter landelijk woonbeleid.

10
Nieuws / Huurders krijgen hulp bij energie besparen
« Gepost op: oktober 22, 2020, 08:31:24 pm »
22 oktober 2020
Energielasten stijgen en drukken steeds meer op de woonlasten van huurders. Daarom gaan Aedes en de Woonbond woningcorporaties en huurdersorganisaties extra stimuleren om hun huurders te helpen energie te besparen. Dit kan met een energiedisplay dat in verbinding staat met de slimme meter.

Structureel geld besparen
Huurders kunnen op het energiedisplay op een zichtbare plek in huis eenvoudig hun energieverbruik en de kosten ‘live’ aflezen en aanpassen. Uit ervaringen blijkt dat de besparingen bij huurders oplopen van structureel 50 euro tot soms meer dan 100 euro per jaar. Ernestine Elkenbracht van Quintens heeft diverse projecten met energiedisplays bij huurders begeleid: ‘Het gebruik van een display levert je niet alleen geld op. Als je grip krijgt op energieverbruik, word je vaak ook enthousiast voor volgende stappen in woningverduurzaming.’

Tonnen CO2-uitstoot voorkomen
Aedes en de Woonbond activeren met dit project (externe link) corporaties en huurdersorganisaties om bij te dragen aan de uitvoering van het Klimaatakkoord.
Zeno Winkels, directeur van de Woonbond: ‘Het doel is om gemiddeld 5 procent minder energie te verbruiken per huishouden. Iedere corporatie die 1.000 huishoudens voorziet van een energiedisplay, kan jaarlijks wel 200 ton CO2-uitstoot voorkomen. En huurders krijgen een eenvoudig apparaatje in huis waarmee ze grip krijgen op hun eigen verbruik. Dit kan echt schelen in de portemonnee.’

Martin van Rijn, voorzitter van Aedes: ‘Corporaties lopen voorop bij de verduurzaming van woningen, voor een beter klimaat en een lagere energierekening voor onze huurders. De energiedisplay draagt daaraan bij. Op een eenvoudige manier krijgen onze huurders inzicht in hun verbruik.’

Steeds meer woningen met een display
De inzet van een energiedisplay biedt woningcorporaties de mogelijkheid een concrete invulling te geven aan hun duurzaamheidsdoelstellingen of aan de woonvisie van de gemeente. De bedoeling is dat corporaties beginnen met minimaal 100 huishoudens, om daarna jaarlijks 2 tot 10 procent van de huurders een display aan te bieden. Huurdersorganisaties kunnen de corporatie ondersteunen in het vinden van logische momenten om een energiedisplay te installeren en hier uitleg over te geven, bijvoorbeeld na woningrenovatie of bij wisseling van huurder. De omvang van het gezamenlijk woningbezit van 2,3 miljoen corporatiewoningen biedt een enorme kans om echt meters te maken met energiebesparing door bewustwording en gedragsverandering.
 
Het project wordt ondersteund door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK).

11
Nieuws / Weg met de wooncrisis
« Gepost op: oktober 19, 2020, 01:48:29 pm »
18 oktober 2020
De wooncrisis raakt jong en oud. Als er al een huurwoning te vinden is, is de huur vaak onbetaalbaar. Wie geen woning kan kopen heeft het nakijken en huisjesmelkers hebben vrij spel. Dat kan en moet anders. Wij willen een minister van Volkshuisvesting en woonbeleid waarbij goed en betaalbaar wonen centraal staat.De Woonbond voert daarom samen met De Goede Zaak campagne voor echte oplossingen van de wooncrisis. Dat dat nodig is blijkt ook wel uit onze analyse van het huurbeleid van de afgelopen jaren. Onder drie kabinetten Rutte stegen de huurprijzen met 35%. Het aantal sociale huurwoningen nam in vijf jaar af met 108.000 woningen. De wachttijden voor een sociale huurwoning voor starters nam juist fors toe. Lees ook het artikel in het Algemeen Dagblad.

Teken en deel de petitie
In een petitie gericht aan de ‘aankomende minister van Volkshuisvesting’ roepen de Woonbond en DeGoedeZaak op om paal en perk te stellen aan de gigantische huurprijzen in de vrije sector, om te zorgen voor meer betaalbare sociale huurwoningen door de verhuurderheffing (de in 2013 ingevoerde belasting op sociale huur) te schrappen, en om middeninkomens toegang te geven tot betaalbare woonruimte door de inkomensgrens voor toegang tot een sociale huurwoning te verhogen. Teken en deel de petitie op wegmetdewooncrisis.nl (externe link)

Kom lokaal in actie
Woonbeleid is een verantwoordelijkheid van de gemeente, maar wanbeleid op landelijk niveau staat het aanpakken van de wooncrisis in de weg. Het rijk belast sociale huurwoning zwaar en geeft gemeenten geen mogelijkheden om woekerprijzen op de vrije markt aan te pakken. Dat kan en moet anders. Weg met de wooncrisis een huis voor iedereen! Daarom kun je ook lokaal een actie steunen of starten en je gemeente aansporen zich ook uit te spreken voor een goed landelijk woonbeleid.

12
Nieuws / Huurtoeslag ten onrechte gestopt?
« Gepost op: oktober 01, 2020, 06:54:50 pm »
29 september 2020
Is je huurtoeslag in het verleden gestopt omdat je inkomen te hoog was? Daalde je inkomen daarna, maar kon je toen geen huurtoeslag meer krijgen omdat je huur te hoog was? En woon je nog steeds in hetzelfde huis? Mogelijk heb je ‘verworven recht’ en moet de Belastingdienst je aanvraag opnieuw bekijken.


Als je huur te hoog is kun je geen huurtoeslag krijgen. Behalve als je die toeslag al kreeg toen je huurprijs nog niet te hoog was. Dan heb je ‘verworven recht’. Zolang je niet verhuist blijf je recht houden op toeslag, zelfs als je huur door een huurverhoging boven de toeslaggrens raakt.

Verworven recht én wisselend inkomen
Maar wat nou als je ‘verworven recht’ hebt maar daarna -door een tijdelijk hoger inkomen- je toeslag kwijtraakt? Dan zit je in een lastig parket. Hoge woonlasten, opnieuw een laag inkomen, maar geen hulp meer van de overheid om je huur te betalen. Terwijl je vroeger nog huurtoeslag kreeg voor precies dezelfde woning.

Belastingdienst te streng
Uit een uitspraak van de Raad van State (externe link) bleek vorig jaar dat de Belastingdienst in die situatie de regels voor ‘verworven recht’ te streng toepaste. Een nog onbekend aantal huurders kreeg niet opnieuw toeslag toen hun inkomen weer daalde, terwijl dat wel had gemoeten. De Belastingdienst gaat dit nu goedmaken. Maar alleen bij huurders die daar zelf om vragen.


Ben jij zo’n huurder? Bel vóór eind 2020 met de Belastingtelefoon (externe link). Dat heeft zin als het volgende voor jou geldt:

    Toen je huurprijs voor het eerst boven de toeslaggrens uitkwam kreeg je nog huurtoeslag.
    Die toeslag is daarna gestopt, omdat je inkomen te hoog was.
    Je inkomen werd daarna weer laag genoeg voor toeslag. Maar je nieuwe aanvraag voor toeslag werd afgewezen.
    Toen je opnieuw toeslag aanvroeg woonde je nog in dezelfde woning, of je woont daar nu nog steeds.

Bel ook de Huurderslijn
Bel als je lid bent van de Woonbond ook met de Huurderslijn, onze servicelijn voor Woonbondleden. We kunnen je dan ondersteunen in je contact met de Belastingdienst. Ook als je nog geen lid bent maar dat wel wilt worden kunnen we je helpen.

13
Nieuws / Oppositie wil ruimere toegang tot sociale huur
« Gepost op: september 28, 2020, 02:55:08 pm »
27 september 2020
In een wetsvoorstel van minister Ollongren wordt de inkomensgrens waarmee je een sociale huurwoning kunt krijgen voor alleenstaanden verlaagd. Veel alleenstaanden dreigen daardoor tussen wal en schip te belanden. De sociale huur gaat voor ze op slot, maar een koopwoning of huurwoning in de vrije sector is onbetaalbaar.Zowel GroenLinks, de PvdA als de SP dienden voorstellen in om de wet te wijzigen en de inkomensgrenzen te verhogen. Aangezien het Kabinet geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer, lijkt er een goede kans dat de wet nog wordt aangepast.

Voorstel minister pakt slecht uit
Nu bestaat er nog één grens voor alle type huishoudens. Die ligt nu op €39.055,-  (met een tijdelijke verruiming voor 10% van de woningen tot €43.574,-) . In het voorstel van Ollongren gaat dat voor alleenstaanden dus omlaag naar €35.938,- . De inkomensgrens voor  meerpersoonshuishoudens gaat naar €43.126,- . Alhoewel het logisch is een onderscheid te maken in type huishouden, zijn de door Ollongren voorgestelde grenzen veel te laag. De Woonbond en Aedes deden eerder al een voorstel voor hogere grenzen waarbij er ook nog onderscheid wordt gemaakt tussen tweepersoonshuishoudens en huishoudens van drie of meer personen.

Voorstellen
De drie oppositiepartijen zijn eensgezind in de wens om de inkomensgrens te verhogen, maar stellen allemaal een iets andere variant voor. In het voorstel van de SP gaat de grens voor iedereen naar €55.000,- zonder onderscheid te maken in type huishouden. De PvdA maakt wel een onderscheid tussen alleenstaanden (€39.055,-) tweepersoonshuishoudens (€43.574,)-en huishoudens van drie of meer personen (€52.000,-). GroenLinks stelt vooral voor de groep voor huishoudens van drie of meer personen als categorie toe te voegen en legt de inkomensgrens daar ook op €52.000.,-

Veel zorgen
De Woonbond ontving na de aankondiging van de plannen van minister Ollongren tal van meldingen op het Meldpunt Huuralarm van huurders en woningzoekenden die tussen wal en schip dreigen te vallen. Senioren die bang zijn nooit meer naar een betaalbare huurwoning door te kunnen stromen waardoor ze in een te grote woning zullen blijven wonen. Starters die hun opgebouwde wachttijd in rook zien opgaan, en de prijzen in de koopsector of de vrije huurmarkt niet op kunnen brengen. 

De Woonbond pleit dan ook, samen met corporatiekoepel Aedes, voor eerlijke en ruimere inkomensgrenzen.

14
Nieuws / Reactie Woonbond Miljoenennota: plannen voor de huursector zijn onvoldoende
« Gepost op: september 15, 2020, 11:10:43 pm »
Persbericht 15 september 2020
De Woonbond vindt de plannen in de Rijksbegroting voor de huursector onvoldoende. Er is een wooncrisis en toch wordt er door de verhuurderheffing weer 1,5 miljard opgehaald bij sociale huurders. Uit recent onderzoek van drie ministeries blijkt dat corporaties door de hoge belastingdruk afsteven op een tekort van 31 miljard in 2035. Toch gaat het kabinet door op de doodlopende weg van het belasten van sociale huur. Er moeten veel sociale huurwoningen worden bijgebouwd en daar wordt opnieuw niet op ingezet. Woonbonddirecteur Zeno Winkels: ‘De grootste erfenis van dit kabinet is dan ook een enorme woningnood en torenhoge huurprijzen. De begroting schiet hier in dan ook ernstig tekort.’

Het is teleurstellend dat er niet meer gedaan wordt om de koopkracht van huurders te repareren na de hoogste huurverhogingen in zes jaar tijd en met een enorme economische crisis voor de boeg. Zo is er niet geïnvesteerd in een ruimere huurtoeslag en had er ruimer geïnvesteerd moeten worden in huurverlaging.
 
De Woonbond is wel te spreken over het wettelijk verankeren van huurverlaging voor huurders met een hoge huur en laag inkomen. Tot nu toe hadden huurders hier geen recht op. De woonbond heeft hier wel voor gepleit. Helaas heeft de minister ervoor gekozen deze maatregel alleen voor corporatiehuurders te laten gelden. Huurders in de commerciële sector met een te hoge huur hebben niks aan deze maatregelen. De Woonbond vindt sowieso dat het kabinet torenhoge prijzen in de commerciële sector aan banden moet leggen.

De Woonbond organiseert morgen een gratis webinar voor huurders die meer willen weten over wat de plannen voor huurders en woningzoekenden betekenen.

15
Nieuws / Prinsjesdag, recht op huurverlaging corporatiehuurders hoge huur
« Gepost op: september 15, 2020, 09:24:23 pm »
15 september 2020
Huurders bij corporaties met een hoge huur en laag inkomen krijgen wettelijk recht op huurverlaging.

Dat blijkt uit de vandaag gepresenteerde stukken op Prinsjesdag.

Huurverlaging
Corporatiehuurders met een hoge huur en laag inkomen krijgen recht op huurverlaging. Het gaat om huurders met een huur boven de aftoppingsgrens (ext link) en een inkomen onder de norm voor passend toewijzen geldend voor hun huishouden.

Die grenzen zijn in 2020:

    € 23.225 voor eenpersoonshuishoudens onder de AOW-gerechtigde leeftijd;
    € 31.550 voor meerpersoonshuishoudens onder de AOW-gerechtigde leeftijd;
    € 23.175 voor eenpersoonshuishoudens boven de AOW-gerechtigde leeftijd;
    € 31.475 voor meerpersoonshuishoudens boven de AOW-gerechtigde leeftijd.

Corporaties krijgen hier zo’n 160 miljoen korting op de verhuurderheffing voor. Met de voorgestelde regeling krijgen naar verwachting ongeveer 260.000 huurders recht op huurverlaging.

Nieuwbouw
Woningcorporaties krijgen de opdracht om snel 150.000 nieuwe woningen te bouwen. Ook moet er meer middenhuur komen. Het gaat hier overigens over al eerder gemaakte afspraken, waarbij gemeenten en corporaties nu gaan kijken of ze dit versneld kunnen uitvoeren. Verder trekt het kabinet 75 miljoen euro uit om huizen te laten verduurzamen.

Door op doodlopende weg
In een reactie laat de Woonbond weten dat het kabinet met deze begroting door gaat op de doodlopende weg van het belasten van sociale huur. Terwijl de sociale woningvoorraad juist moeit groeien. Ook moet er meer worden geïnvesteerd in betaalbaar huren en wordt er nu niets gedaan aan de onbetaalbare huren in de commerciële huursector. De bond is wel positief over het recht op huurverlaging bij een te hoge huurprijs. Dat recht hadden huurders eerst niet. Wel gaat het hier om een eenmalige regeling

Pagina's: [1] 2 3 ... 9
anything