Toon bijdragen

Deze sectie stelt je in staat om alle bijdragen van dit lid te bekijken. Je kunt alleen de bijdragen zien waar je op dit moment toegang toe hebt.


Topics - HVZundert

Pagina's: [1] 2 3 ... 8
1
Nieuws / Senioren niet meer uitgezonderd van extra huurverhoging
« Gepost op: augustus 02, 2020, 03:27:41 am »
Senioren met een middeninkomen moeten hogere huren gaan betalen. Dat staat in het wetsvoorstel ‘Huur en Inkomensgrenzen’, dat na het zomerreces door de Tweede Kamer wordt besproken. Huurders die de AOW-leeftijd al bereikt hebben zijn nu nog uitgezonderd van extra huurverhoging.Financiële ruimte voor een (nog) hogere huur is er bij de meeste senioren niet. Een hypotheek krijgen voor een koopwoning of meer gaan werken om hogere woonlasten van te betalen lukt vanwege de leeftijd niet meer. Daarom werden senioren tot nu toe uitgezonderd van de inkomensafhankelijke huurverhoging. Toch mag -als het aan het kabinet ligt- ook de huur van senioren straks in grote sprongen omhoog.

Nu één inkomensgrens voor extra huurverhoging
Op dit moment is de jaarlijkse huurverhoging een percentage van de huidige huurprijs. In 2020 ging het om maximaal 5,1%. Daarnaast geldt er één inkomensgrens waarboven hurende huishoudens 1,5% extra huurverhoging kunnen krijgen. In 2020 lag die grens op € 43.574, ongeacht de grootte van het huishouden. Huishoudens waarin iemand de AOW-leeftijd al bereikt had waren uitgezonderd van die extra 1,5%.

Straks vier inkomensgrenzen

In het wetsvoorstel vervalt de uitzondering voor senioren. En gaat de manier waarop de jaarlijkse huurverhoging wordt berekend op de schop. Er gaan vier verschillende inkomensgrenzen gelden. Ligt het inkomen boven een van de grenzen? Dan volgt een jaarlijkse huurverhoging die -in de meeste gevallen- veel hoger uitpakt dan de huurverhoging voor lagere inkomens.
Alleenstaanden met middeninkomen

In het wetsvoorstel staat dat bij een jaarinkomen tussen €45.938 en €55.000 de huur met 50 euro per maand omhoog mag. Bij een jaarinkomen boven de €55.000 is dat zelfs 100 euro per maand.
Stellen en gezinnen met middeninkomen

Voor meerpersoonshuishoudens gelden andere inkomensgrenzen. Bij een gezamenlijk jaarinkomen tussen €53.126 en €74.000 mag de huur straks met 50 euro per maand omhoog. Boven de €74.000 is dat 100 euro per maand.

Plafond huurverhoging boven sociale huurgrens

De huurverhogingen kunnen één keer per jaar worden doorgevoerd, totdat de maximale huurprijs volgens het woningwaarderingsstelsel is bereikt. Deze maximale huurprijs ligt vaak ver boven de sociale huurgrens (€737,14 in 2020). Ook huurders die al een huurprijs boven de sociale huurgrens betalen krijgen dus met deze extra huurverhogingen te maken.

Lager inkomen? Dan blijft huurverhoging een percentage
De jaarlijkse, sprongsgewijze huurverhoging in euro’s geldt alléén voor huishoudens met een middeninkomen. Bij een lager inkomen geldt dat de jaarlijkse huurverhoging een percentage van de huidige huurprijs blijft. Wat de huurverhoging dan wordt hangt dus sterk van de huidige huurprijs én het percentage af.  In 2020 ging het om 5,1%. Voor 2021 is het percentage nog niet bekend.

Wetsvoorstel omstreden - Tweede Kamer aan zet
Het wetsvoorstel ‘Huur en inkomensgrenzen’ is op vele punten omstreden (externe site). Op de internetconsultatie die de overheid over dit wetsvoorstel hield is dan ook massaal gereageerd. Door de Woonbond en huurdersorganisaties, maar ook door veel individuele huurders. Woonbond, huurders en corporaties vinden de huurverhogingsstappen te hoog. Dat heeft het kabinet nog niet op andere gedachten kunnen brengen.  Na het zomerreces is de Tweede Kamer dus aan zet.

2
Nieuws / Registratiepunt Huurcommissie
« Gepost op: juli 09, 2020, 08:47:22 pm »
De Huurcommissie heeft op verzoek van minister Ollongren een registratiepunt opgezet waar huurders die door de coronacrisis in de financiële problemen raakten een melding kunnen doen. Zo wil de minister meer zicht krijgen op hoe vaak verhuurders maatwerk weigeren voor huurders die in de knel zitten.

Hoewel de Woonbond vindt dat de minister véél meer moet doen om huurders tegemoet te komen in de crisis, roepen we huurders die nul op het rekest kregen van hun verhuurder wel op een melding te doen bij het registratiepunt.

Het gaat om een online registratiepunt. Maar huurders die geen toegang hebben tot internet kunnen hun registratie telefonisch doen via de helpdesk van de Huurcommissie:  070-375 4300. De helpdesk is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur.

naar registratiepunt huurcommissie > (externe link)

3
Nieuws / Alleenstaanden buitenspel voor een betaalbaar huurhuis
« Gepost op: juli 07, 2020, 08:23:30 pm »
7 juli 2020
Als het aan het kabinet ligt komen 140.000 woningzoekenden niet langer in aanmerking voor een betaalbaar huurhuis, terwijl ze met hun inkomen nauwelijks een alternatief hebben. Dat is volgens Aedes en de Woonbond het gevolg van het verlagen van de toewijzingsgrens voor alleenstaanden naar 35.938 euro. Minister Ollongren stuurde hierover gisteren een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer.

Aedes en de Woonbond maken zich ernstig zorgen over een grote groep woningzoekenden: ‘Er is woningnood, deze mensen staan vaak al jaren op de wachtlijst. Starters en senioren hebben met deze nieuwe regels geen enkele kans meer op een betaalbaar huis. Voor een sociale huurwoning komen alleenstaanden niet meer in aanmerking, middenhuur is er nauwelijks en voor dure vrije sectorhuur en koop verdienen ze te weinig. In een periode dat mensen al onzeker zijn over hun inkomen, zorgt het kabinet voor nog meer onzekerheid over een eigen thuis en ontneemt het nog eens 140.000 mensen het zicht daarop.’

Eerlijke inkomensgrenzen
In plaats van de twee inkomensgrenzen die minister Ollongren voorstelt, willen de vertegenwoordigers van woningcorporaties en huurders drie inkomensgrenzen voor woningzoekenden: voor alleenstaanden tot 39.000 euro, voor tweepersoonshuishoudens tot 43.000 euro en voor (grote) gezinnen tot 53.000 euro.

Minister Ollongren verlaagt echter de inkomensgrens voor alleenstaanden van 39.000 naar 35.938 euro en houdt vast aan een grens van 43.126 euro voor gezinnen. Ook grote gezinnen komen daardoor in de problemen; verdienen ze net iets meer – een laag middeninkomen – dan vallen ze al buiten de boot.

‘Logisch dat het kabinet de inkomensgrenzen koppelt aan de grootte van het huishouden. Maar doe het dan op een eerlijke manier. Zodat zoveel mogelijk woningzoekenden aan een huis kunnen komen’, aldus Aedes en de Woonbond.

[bron:woonbond]

4
Nieuws / Haags woonbeleid zadelt woningcorporaties op met miljardentekort
« Gepost op: juli 03, 2020, 07:31:09 pm »
3 juli 2020
Door de hoge belastingdruk op woningcorporaties kampt de sector in 2035 met een tekort van maar liefst 31 miljard euro. Dat is de conclusie van een lang verwacht onderzoek vanuit de ministeries van Binnenlandse Zaken, Economische Zaken en Financiën. Er is te weinig geld om de maatschappelijke opgave voor corporaties aan te pakken. ‘Het zijn uiteindelijk huurders en woningzoekenden die hiervoor betalen. Ze wachten jarenlang op een woning omdat er te weinig wordt gebouwd of wonen in een woning die maar niet wordt opgeknapt terwijl ze wel de flinke huren  betalen,’ reageert Woonbonddirecteur Zeno Winkels. ‘We waarschuwen al jaren dat de wooncrisis zo alleen maar erger wordt. Stop met het afbreken van de sociale huursector.’

In 2013 werd de verhuurderheffing ingevoerd. Deze jaarlijks oplopende heffing heeft corporaties inmiddels meer dan 10 miljard euro gekost. Winkels: ‘Zonder die heffing hadden er tienduizenden sociale huurwoningen extra gebouwd kunnen worden, of hadden huurders per maand een paar tientjes minder hoeven te betalen. Als het mes nu niet in de belastingdruk gaat, loopt het totaal uit de hand. Het tekort aan betaalbare woningen zal nog verder oplopen. Dit is een bevestiging  van drie Ministeries dat het Haagse woonbeleid op een dood spoor zit.’

In het onderzoek is gekeken naar een halvering van de verhuurderheffing. Maar zelfs dat levert met 21 miljard te weinig financiële ruimte op voor de nodige investeringen in betaalbaarheid, verduurzaming en nieuwbouw. Er moet dus meer gebeuren om het tekort weg te werken .

Betaalbaarheid niet meegenomen
In 2019 becijferde het NIBUD dat zo’n 800.000 hurende huishoudens te hoge woonlasten hebben om rond te komen. In 2018 sloot de Woonbond een Sociaal Huurakkoord met Aedes, om de huursom (de gemiddelde huurverhoging van de sociale huurwoningen van een corporatie) niet harder te laten stijgen dan inflatie. Alhoewel er meer nodig was om de betaalbaarheid voor huurders te verbeteren, was dat lastig haalbaar onder druk van de verhuurderheffing. Winkels: ‘Die maatschappelijke uitdaging ontbreekt in de rapporten. Terwijl een komend Kabinet de rekening niet wéér bij huurders met een klein of modaal inkomen neer kan leggen.’

Winkels: ’Het beleid van deze overheid is volstrekt ontoereikend geweest en een volgende coalitie zal een flinke kluif aan deze Woonramp hebben. Die veel verder gaat dan alleen het schrappen van de verhuurderheffing’

[bron:woonbond]

5
Nieuws / Intentieverklaring woningcorporaties West- en Hart van Brabant
« Gepost op: juli 02, 2020, 03:26:25 pm »
2 juli 2020
Intentieverklaring woningcorporaties West- en Hart van Brabant
Elkaar ondersteunen als investeringsopgaven voor een van hen te fors zijn


Jaarlijks maken woningcorporaties afspraken met gemeenten en huurdersverenigingen over de opgaven en uitdagingen op het gebied van de sociale huisvesting. In veel gevallen vereist de invulling van deze opgaven forse investeringen. Daarnaast moeten zij investeren in verduurzaming terwijl vanuit de inzet op betaalbaarheid en de toenemende belastingdruk inkomsten afnemen en kosten stijgen. De grenzen van de financiële ruimte bij corporaties komen hierdoor in zicht.

In lijn met de adviezen die in het Aedes rapport over de opgaven en middelen zijn gegeven is op initiatief van woningcorporaties Woonkwartier, Leystromen en Thuisvester een intentieverklaring opgesteld. Twaalf Brabantse corporaties maken hierin duidelijk dat ze uitdagingen in de regio West- en Hart van Brabant gezamenlijk aan willen gaan en bereid zijn bij te springen als de maatschappelijke opgaven voor sommige corporaties te fors zijn zodat huurders en woningzoekenden hiervan niet de dupe worden. Op 29 juni is deze unieke intentieverklaring door alle partijen ondertekenend.

De woningmarktregio West Brabant - Hart van Brabant wil een leefbare, duurzame en economisch sterke regio zijn voor bewoners, bedrijven en bezoekers, die voorbereid is op de toekomst. Dat vereist een betaalbare en toegankelijke woningmarkt met een evenwichtige diverse woningaanbodspreiding en een toekomstbestendige woningvoorraad in een aantrekkelijke woonomgeving. Om dit te realiseren zijn en blijven er grote investeringen op het gebied van nieuwbouw, transformatie en onderhoud nodig.

In de regio’s is deels sprake van groei maar ook van krimp van de bevolking en zijn er verschillen tussen de economische ontwikkeling van stedelijke en landelijke gebieden en verschillen in woonwensen van jongeren en ouderen. Tevens is er een afname van de huishoudenssamenstelling waardoor er meer woningen nodig zijn. Daarnaast is er een toename van de vraag als gevolg van extramuralisering van de zorg, uitstroom van de maatschappelijke opvang en taakstelling voor statushouders. Ook hier moeten nieuwe woonoplossingen voor ontwikkeld en gebouwd worden.

De woningmarktregio corporaties zien deze gezamenlijke opgaven en de investeringen die daarvoor nodig zijn. Zij hebben een lange traditie van samenwerken en hebben in het verleden al aangetoond hierin daadkrachtig te zijn. Met het ondertekenen van deze intentieverklaring spreken zij als grondhouding op bestuurlijk niveau de bereidheid uit bij te springen als deze maatschappelijke opgaven voor sommige corporaties te fors zijn

Deelnemende corporaties uit het woningmarktgebied West- en Hart van Brabant zijn:
Woningcorporatie Alwel - Woningstichting Casade - Laurentius - Leystromen - Stadlander - TBV Wonen - Thuisvester
Tiwos - Woningstichting Woensdrecht  - WonenBreburg  - Woonkwartier  en Woonvizier
.

6
Nieuws / Meer huurders maken bezwaar tegen de huurverhoging
« Gepost op: juni 30, 2020, 02:47:44 pm »
30 juni 2020
Woningcorporaties ontvangen gemiddeld 30 procent meer bezwaren dan afgelopen jaar, blijkt uit navraag van BNR bij negen grote woningcorporaties.

De stijging komt voor een groot deel doordat mensen de huur fors zien stijgen terwijl ze onzeker zijn over hun inkomsten. Ook de uitgebreide aandacht voor de verhoging in de politiek en media wordt als argument genoemd. Tot drie keer toe nam de Eerste Kamer een motie aan tot huurbevriezing, die minister Ollongren naast zich neerlegde. Dat leidde zelfs tot een aangenomen motie van afkeuring.

Nauwe blik betaalbaar wonen
Woonminister Kajsa Ollongren wil dat verhuurders alleen die huurders te hulp schieten, die de huur niet kunnen betalen. Dit noemt ze ‘maatwerk’. "Dat is een erg nauwe blik op wat betaalbaar wonen is", vindt Marcel Trip van de Woonbond bij BNR. "Er zijn tal van dingen waarop mensen bezuinigen voordat ze denken: ik kan de huur niet betalen. Ze bezuinigen op de dagelijkse boodschappen, sportclub of zetten in de winter de verwarming lager." De Woonbond pleitte ervoor om de huren te bevriezen en verhuurders te compenseren door de verhuurderheffing niet te heffen.  Nu dat niet gebeurt moet er voor Prinsjesdag gekeken worden hoe de koopkracht van huurders verbeterd kan worden.

Geen recht op maatwerk
Bovendien heeft een huurder geen recht op maatwerk. De minister heeft alleen een moreel appel gedaan aan verhuurders. Als een verhuurder niet mee wil werken aan een oplossing, kunnen huurders dit melden bij een registratiepunt (externe link) van de Huurcommissie.

[bron:woonbond]

7
Berichten / Toenemende zorgen bij bewoners
« Gepost op: juni 03, 2020, 02:27:45 pm »
3 juni 2020
Een groot deel van bewoners geeft aan dat hun inkomen onzeker is of wordt

Thuisvester meet en monitort continu hoe bewoners de dienstverlening ervaren. De meeste bewoners zijn, ook in de Coronatijd waarin de dienstverlening is aangepast, hier tevreden over. Afgelopen april werden aanvullende vragen gesteld over hoe bewoners deze Coronatijd ervaren. Hieruit kwamen verontrustende cijfers naar voren;16% voelt zich eenzamer, 23% maakt zich meer zorgen en 16% geeft aan dat het inkomen onzeker is of wordt.

Begin april gaf Thuisvester bij de keuze om in deze crisistijd toch huurverhoging door te voeren aan dat zij dat geld onder andere nodig had om er te kunnen zijn voor de bewoners die hun baan verliezen of tijdelijk minder inkomen hebben. Inmiddels ziet ze dat ze goed benaderbaar- en bereikbaar is omdat bewoners haar in toenemende mate weten te vinden en aankloppen voor ondersteuning. Op basis van de inzichten vanuit de metingen verwacht ze dat er helaas nog meer bewoners een beroep op haar gaan doen de aankomende maanden. Thuisvester kan nu laten zien dat ze er echt zijn voor die bewoners.

Verschillende mogelijkheden
Thuisvester biedt verschillende mogelijkheden voor ondersteuning van bewoners die betaalproblemen krijgen. Zo sluit ze betalingsregelingen af met bewoners of is er uitstel van betaling mogelijk. Daarnaast is het voor sommige bewoners van sociale huurwoningen die relatief te duur wonen mogelijk om huurbevriezing of verlaging aan te vragen.

Maatwerk
Het is ontzettend belangrijk dat mensen geen drempel voelen. Als u door de huidige situatie voor een financiële uitdaging komt te staan, neem dan contact op met Thuisvester. Zij bekijken welke opties er voor u zijn en wat de meest passende oplossing is voor uw situatie.

8
Nieuws / Helft minder sociale huurwoningen door verhuurdersheffing
« Gepost op: mei 28, 2020, 02:08:39 pm »
28 mei 2020
De belasting op sociale huurwoningen, de verhuurdersheffing, heeft tot gevolg dat woningcorporaties tienduizenden huizen minder kunnen bouwen. Dat schrijven onderzoeksbureaus Companen en Thésor.

Opdrachtgevers VNG, Woonbond en Aedes: ‘Het is wooncrisis en steeds meer gezinnen zitten met smart op een betaalbare huurwoning te wachten. Ongelooflijk dat het kabinet nog steeds vasthoudt aan de verhuurderheffing. In de huidige crisis kan dat echt niet meer.'

Sinds 2013 betalen verhuurders een belasting over sociale huurwoningen. De verhuurdersheffing is nu 1,7 miljard euro per jaar en loopt elk jaar verder op. Zo’n 95 procent daarvan wordt betaald door woningcorporaties.
Fors minder investeringen

Companen en Thésor keken zowel naar de aanleiding van de heffing als naar de financiële en volkshuisvestelijke effecten. De onderzoekers concluderen dat de verhuurdersheffing een substantieel negatief effect heeft op investeringen van corporaties. Dit fiscaal beleid stelt woningcorporaties achter op commerciële en particuliere verhuurders, aldus de onderzoekers.

Crisisheffing achterhaald
De verhuurdersheffing is tijdens de economische crisis ingesteld om het begrotingstekort te verminderen. Tonny van de Ven, waarnemend Aedes-voorzitter: ‘Absurd om dat te doen met een belasting op sociale huurwoningen, waar juist mensen met beperkte inkomens van afhankelijk zijn. Het was een crisisheffing, maar hij staat structureel in de rijksbegroting en stijgt nog steeds.

Funest voor woningbouw
De verhuurdersheffing roomt de inkomsten (kasstromen) van corporaties fors af. Dat gaat rechtstreeks ten koste van hun mogelijkheden om te investeren in bijvoorbeeld nieuwbouw en verduurzaming, terwijl dat tegelijkertijd ambities van overheidsbeleid zijn. Corporaties zouden zich failliet investeren als ze dat volledig op basis van leningen doen: geld lenen kost geld. De onderzoekers becijferden dat corporaties zonder de verhuurdersheffing hun nieuwbouwproductie zouden kunnen verdubbelen. Albert Vermuë, directeur Fysieke Leefomgeving VNG: "Juist nu, in deze crisistijd, is het van belang dat woningcorporaties kunnen investeren in woningbouw. Het is belangrijk dat we de bouw aan de gang houden en dat er blijvend geïnvesteerd wordt in woningen. Teveel mensen wachten op een betaalbare woning."

Niet op huurders verhalen
Gezien de druk op de woningmarkt kunnen corporaties onvoldoende geld genereren met verkoop. En corporaties zijn terughoudend met huurverhoging om hun huren betaalbaar te houden. Paulus Jansen, directeur Woonbond: 'Terecht. In feite is de verhuurdersheffing een huurdersbelasting en worden corporaties gebruikt als belastingkantoor. Maar het is onacceptabel die heffing rechtstreeks op huurders te verhalen, we sloten niet voor niks het Sociaal Huurakkoord.'

Meer informatie
companen-en-thesor_effecten-verhuurderheffing.pdf

9
Nieuws / Heffing blijft sta-in-de-weg voor nieuwbouw huurwoningen
« Gepost op: mei 14, 2020, 10:09:34 pm »
14 mei 2020
De korting op de verhuurderheffing levert in een paar jaar tijd 80.000 nieuwe woningen op, maakt het ministerie van Binnenlandse Zaken vandaag bekend. De Woonbond is blij dat corporaties de korting aanpakken om iets te doen tegen het enorme tekort aan betaalbare sociale huurwoningen. Het succes van de korting laat zien dat de verhuurderheffing een grote sta-in de weg is bij het oplossen van de wooncrisis. Woonbonddirecteur Zeno Winkels: 'We moeten de blokkade van de heffing juist nu weg meenemen om snel meer betaalbare huurwoningen te realiseren.'

Afgelopen Prinsjesdag werd bekend gemaakt dat corporaties korting konden krijgen op de verhuurderheffing, de heffing op sociale huurwoningen die in 2013 is ingevoerd en de sociale huursector jaarlijks ongeveer 1,7 miljard euro kost. De regeling voor 1 miljard euro, die tien jaar zou lopen, is in het eerste half jaar al overschreden. Minister Ollongren laat in een brief aan de Kamer weten dat de regeling voorziet in een behoefte, maar ze geen andere mogelijkheid ziet dan de regeling te sluiten.

De Woonbond pleit ervoor de verhuurderheffing te schrappen of de kortingsmaatregel op zijn minst fors uit te breiden. Winkels: ‘Er is veel meer nodig om het tekort aan betaalbare huurwoningen op te lossen. Zo komt er geld vrij om de wooncrisis aan te pakken en houden we de bouwers aan het werk in een moeilijke economische periode.’ Afschaffing van de verhuurderheffing geeft corporaties de mogelijkheid om meer te bouwen, terwijl de huren gematigd worden.

Persbericht :Woonbond

10
Berichten / Huuraanpassing 1 Juli 2020
« Gepost op: mei 13, 2020, 01:44:35 pm »
HV gemeente Zundert is van mening dat de maatregelen die Thuisvester heeft (hardheidsclausule, huurbevriezing, huurverlaging, betalingsregelingen, uitstel van betalingen en nader maatwerk) voldoende zijn om waar nodig passende maatregelen voor huurders te treffen.

EBM
Tevens geven wij aan dat de in overleg met Thuisvester gekozen lijn de EBM (energie besparende maatregelen) zonder extra huurverhoging uit te blijven voeren alleen maar kan als er een gezonde financiële positie blijft bestaan. Daarbij wordt ook nog aangedragen dat een goede financiële positie tevens noodzakelijk is om de mogelijkheden tot investeren in nieuwbouw overeind te houden.

Verhuurdersheffing
Bovendien moet Thuisvester ieder jaar per woning bijna 2 maand huren afdragen aan de regering voor de Verhuurdersheffing.
Deze Verhuurdersheffing is een speciale belasting voor huurders wat gewoon in de begroting van de regering verdwijnt.

11
1 mei 2020
De belasting op sociale huurwoningen, de verhuurderheffing, heeft tot gevolg dat woningcorporaties tienduizenden huizen minder kunnen bouwen. Dat schrijven onderzoeksbureaus Companen en Thésor. ‘Het is wooncrisis en steeds meer gezinnen zitten met smart op een betaalbare huurwoning te wachten. Ongelooflijk dat het kabinet nog steeds vasthoudt aan de verhuurderheffing’, stellen opdrachtgevers VNG, Woonbond en Aedes. ‘In de huidige crisis is het al helemaal niet meer verantwoord.’

Sinds 2013 betalen verhuurders een belasting over sociale huurwoningen. De verhuurderheffing is nu 1,7 miljard euro per jaar en loopt per jaar verder op. Zo’n 95 procent daarvan wordt betaald door woningcorporaties. Aedes, VNG en Woonbond gaven samen opdracht een evaluatie van de belasting uit te voeren, vooruitlopend op de evaluatie van het ministerie van BZK.

Fors minder investeringen
Onderzoeksbureaus Companen en Thésor keken zowel naar de aanleiding van de heffing als naar de financiële en volkshuisvestelijke effecten. De onderzoekers concluderen dat de verhuurderheffing een substantieel negatief effect heeft op investeringen van corporaties. Corporaties worden door het fiscaal beleid achtergesteld ten opzichte van commerciële en particuliere verhuurders, aldus de onderzoekers.

De verhuurderheffing is tijdens de economische crisis ingesteld om het begrotingstekort te verminderen. Tonny van de Ven, waarnemend Aedes-voorzitter: ‘Absurd om dat te doen met een belasting op sociale huurwoningen, waar juist mensen met beperkte inkomens van afhankelijk zijn. Het was een crisisheffing, maar hij staat structureel in de rijksbegroting en stijgt nog steeds.’

Funest voor woningbouw
De verhuurderheffing roomt de inkomsten van corporaties fors af, hun ‘operationele kasstromen’ dalen sinds 2013. Dat gaat rechtstreeks ten koste van hun mogelijkheden om te investeren in bijvoorbeeld nieuwbouw en verduurzaming, terwijl dat tegelijkertijd ambities van overheidsbeleid zijn. Corporaties zouden zich failliet investeren als ze dat volledig op basis van leningen doen: geld lenen kost geld. De onderzoekers becijferden dat corporaties zonder de verhuurderheffing hun nieuwbouwproductie zouden kunnen verdubbelen.

Albert Vermuë, directeur Fysieke Leefomgeving VNG: ‘Juist nu, in deze crisistijd, is het van belang dat woningcorporaties kunnen investeren in woningbouw. Het is absoluut urgent dat we de bouw aan de gang blijven houden en kunnen investeren in betaalbare woningen. Door de heffing wachten al te veel mensen op een fatsoenlijke woning.'

‘Niet op huurders verhalen’
Het was de bedoeling van het kabinet dat corporaties het geld voor de verhuurderheffing binnen zouden halen door efficiënter te werken en door meer woningen te verkopen en de huren te verhogen. Corporaties hebben inderdaad hun bedrijfslasten fors teruggebracht, maar verdere besparingen zijn nauwelijks nog mogelijk, aldus de onderzoekers. Gezien de druk op de woningmarkt kunnen corporaties onvoldoende geld genereren met verkoop. En corporaties zijn terughoudend met huurverhoging om hun huren betaalbaar te houden.

Paulus Jansen, directeur Woonbond: ‘Terecht. In feite is de verhuurderheffing een huurdersbelasting en worden corporaties gebruikt als belastingkantoor. Maar het is onacceptabel die rechtstreeks op huurders te verhalen, we sloten niet voor niks het Sociaal Huurakkoord.’

Meer belasting dan commerciële verhuurders
De onderzoekers maakten ook een analyse van de belastingdruk voor verschillende typen verhuurders. Het beeld is vaak dat financieringsvoorwaarden corporaties een voordeel geven op commerciële verhuurders. Door de verhuurderheffing en de stapeling met VPB en ATAD liggen de verhoudingen juist tegenovergesteld. Corporaties, die voor grote maatschappelijke opgaven staan, hebben een fors hogere belastingdruk dan institutionele beleggers en particuliere verhuurders.

12
Berichten / Thuisvester: ‘Huursteun voor coronaslachtoffers’
« Gepost op: april 17, 2020, 07:09:04 pm »
OOSTERHOUT - Woningcorporatie Thuisvester gaat huurders die door de coronacrisis in acute betalingsproblemen komen met betalingsregelingen ondersteunen. 
Dat zegt woordvoerster Connie Tuijl van Thuisvester. Volgens Tuijl heeft Thuisvester van 65 huurders een melding gehad dat zij met het betalen van de huur in de problemen dreigen te komen.

Ondernemers
,,We willen deze mensen steunen met betalingsregelingen en in sommige gevallen met kwijtscheldingen van de huur. Elke zaak is weer anders, dus we bekijken dit van geval tot geval’’, zegt Tuijl.
Volgens Tuijl betreft het vaak kleine ondernemers die aan de bel trekken. ,,Er zijn altijd wel mensen die betalingsproblemen hebben, maar nu merken we echt de gevolgen van de coronacrisis.’’

Thuisvester zegt huurders met betaalproblemen vaak vroeg in beeld te hebben zodat op tijd contact met ze kan worden opgenomen. ,,Maar zeker niet iedereen is in beeld. Het is daarom ontzettend belangrijk dat mensen geen drempel voelen om contact op te nemen zodat samen naar een passende oplossing gezocht kan worden’’, zegt Tuijl.

Onderhoud
De corporatie gaat wel over tot een huurverhoging per 1 juli. Deze verhoging volgt de inflatie. Volgens Thuisvester is dat nodig om te kunnen blijven investeren in onderhoud, verduurzaming van bestaande woningen en nieuwbouw van betaalbare huurwoningen.

De huren van de huishoudens met een hoger inkomen (boven 43.574) worden met 6,6 procent verhoogd. Dit is volgens Tuijl in lijn met de meerjarenafspraken die met huurdersverenigingen in 2017 gemaakt zijn en in 2019 geactualiseerd zijn.

Thuisvester heeft 15.500 huurwoningen in de gemeenten Oosterhout, Geertruidenberg, Rucphen en Zundert.

13
Nieuws / Vrije sector huurders in actie voor eerlijke huurprijs
« Gepost op: april 16, 2020, 08:17:27 pm »
16 april 2020
De Federatie van Huurders in de Commerciële Sector roept de Tweede Kamer met een petitie op om, tijdens de Coronacrisis, te zorgen voor eerlijke en betaalbare huurprijzen in de vrije sector. Huurders en woningzoekenden kunnen de petitie vanaf vandaag ondertekenen.

‘Elk moreel kompas ontbreekt bij verhuurders’ zegt Wisso Wissing van de Federatie. ‘Zelfs tijdens de Coronacrisis worden de huren verhoogd terwijl veel huurders hun inkomen zien dalen. Wij willen dat de politiek maatregelen neemt om huurverhogingen te stoppen, huurverlaging mogelijk te maken en maatregelen te nemen die het woonrecht boven de marktwerking plaatsen.’

De Woonbond steunt de actie van de Federatie van huurders in de Commerciële sector. Woonbonddirecteur Paulus Jansen: ‘De gigantische huurprijzen in de vrije sector zijn voor velen onbetaalbaar. Daar moet echt iets aan gebeuren.’

De Federatie pleit voor het verlagen van huurprijzen bij huurders die te veel van hun inkomen kwijt zijn aan huur en het beperken van de jaarlijkse huurverhoging tot inflatie. Nu geldt er in de vrije sector geen wettelijke beperking voor de jaarlijkse huurverhoging, die dan ook vaak erg hoog is.

De volledige petitie is te vinden op: Eerlijkehuren petities (externe link)

De Federatie bestaat uit huurdersverenigingen en bewonerscommissies van woningen uit de commerciële sector in Nederland en is aangesloten bij de Woonbond.


14
Nieuws / Huurders zien lokale lasten weer stijgen
« Gepost op: april 16, 2020, 08:13:57 pm »
16 april 2020
Huurders zijn in 2020 weer meer kwijt aan lokale lasten dan vorig jaar. Gemiddeld 21 euro meer voor gemeentelijke belastingen – afvalstoffenheffing en rioolrecht - en 8 euro meer voor het waterschap. Maar per gemeente zijn er grote verschillen.

Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) becijfert ieder jaar wat burgers betalen aan de gemeente, het waterschap en de provincie. In 2020 betalen huurders gemiddeld 656 euro aan de gemeente en het waterschap. Daarvan gaat 389 euro naar de gemeente en 267 euro naar het waterschap.

Afvalstoffenheffing fors hoger
Voor veel huurders bestaan de gemeentelijke heffingen uit de afvalstoffenheffing (gemiddeld 283 euro) en het rioolrecht (gemiddeld 106 euro). In 99 gemeenten betalen huurders alleen de afvalstoffenheffing. Die is dit jaar fors gestegen, gemiddeld met 7,8 procent. Dat komt omdat het Rijk de afvalstoffenbelasting met 139 procent heeft verhoogd en veel gemeenten dat doorberekenen. Het rioolrecht is met gemiddeld 1,1 procent gestegen en de waterschapslasten met 3,2 procent.

Grote verschillen per woonplaats
In de ene gemeente zijn huurders aanzienlijk duurder uit dan in de andere gemeente. Wat betreft de afvalstoffenheffing is Nijmegen veruit het goedkoopste met 36 euro en Maassluis het duurste met 428 euro. Wat rioolrecht betreft zijn huurders het duurste uit in Winterswijk (371 euro).

Lokale lasten per gemeente vergelijken
Met de Lokale Lasten Calculator van COELO (externe link) zijn de heffingen van twee gemeenten met elkaar te vergelijken. Handig voor mensen met verhuisplannen. En voor huurdersorganisaties die willen weten of huurders in hun gemeente meer of juist minder moeten betalen dan huurders in buurgemeenten.

Verschillen in lokaal beleid voor kwijtschelding
Met een inkomen op bijstandsniveau en nauwelijks spaargeld  is er vrijwel overal kwijtschelding mogelijk. Maar hoeveel er wordt kwijtgescholden, hoe je kwijtschelding moet aanvragen en voor welke heffingen je kwijtschelding kunt krijgen verschilt per gemeente.

De interactieve kaarten van COELO (externe link) geven inzicht in o.a. het kwijtscheldingsbeleid van gemeenten. Ook dat is voor huurdersorganisaties nuttige informatie.

15
Berichten / Maatwerk voor huurders met betaalproblemen, zeker in deze tijd
« Gepost op: april 08, 2020, 01:58:00 pm »
OOSTERHOUT – Thuisvester laat haar huurders niet in de steek, zeker niet als zij betalingsproblemen krijgen. De woningcorporatie doet er alles aan om mensen die om wat voor reden dan ook in de (betaal)problemen komen te ondersteunen met maatwerk, zeker in deze coronacrisis. Alle huurders die door de huidige situatie voor een financiële uitdaging staan, kunnen Thuisvester benaderen. In samenspraak met de huurdersorganisaties is Thuisvester ervan overtuigd dat er altijd een oplossing gevonden kan worden op basis van maatwerk.

Verschillende mogelijkheden
Thuisvester biedt verschillende mogelijkheden voor ondersteuning van huurders die betaalproblemen krijgen. Zo sluit ze betalingsregelingen af met huurders of is er uitstel van betaling mogelijk. Daarnaast is het voor sommige huurders van sociale huurwoningen die relatief te duur wonen mogelijk om huurbevriezing of verlaging aan te vragen. Dit bieden ze aan vooruitlopend op de politieke afronding van de afspraken tussen Aedes en de Woonbond

Directeur-bestuurder Pierre Hobbelen: “We vinden het belangrijk om onze bewoners te ondersteunen. In deze crisistijd, maar zeker ook daarbuiten. Vaak vinden mensen het lastig om bij kleine betaalproblemen aan de bel te trekken, maar als ze dit wel doen kunnen we samen echt voorkomen dat de schulden oplopen. We kunnen dan samen naar een oplossing zoeken. Die kan voor iedereen anders zijn, daarom is het maatwerk.”

Maatwerk
Wat een huurder precies nodig heeft, verschilt per persoon. Zodra een bewoner in beeld is die (beginnende) betalingsproblemen heeft, is de hulp die geboden wordt maatwerk. In overleg met de desbetreffende huurder wordt bekeken welke opties er zijn en wat de meest passende oplossing is voor de situatie. Om deze huurders vroeg in beeld te krijgen werkt Thuisvester samen met verschillende (maatschappelijke) partners en wordt in een vroeg stadium contact gezocht met huurders. Hierdoor bereikte Thuisvester al een afname van het aantal ontruimingen op basis van huurachterstand van bijna 80% van 32 in 2014 naar 7 in 2019.

Contact opnemen
Thuisvester heeft huurders waar betaalproblemen zijn vaak al op tijd in beeld door alert te zijn en vroeg contact op te nemen, maar zeker niet iedereen is in beeld. Het is daarom ontzettend belangrijk dat mensen geen drempel voelen om contact op te nemen. Thuisvester ondersteunt haar huurders graag.

Pagina's: [1] 2 3 ... 8