Recente berichten

Pagina's: 1 ... 8 9 [10]
91
Nieuws / Landelijke regels maken effectief lokaal woonbeleid onmogelijk
« Laatste bericht door HVZundert Gepost op december 12, 2019, 06:35:58 pm »
12 december 2019
De Woningwet moet er voor zorgen dat mensen goed én betaalbaar kunnen wonen, overal in Nederland. Lokale afspraken over woonbeleid maken daarbij het verschil. Woningcorporaties, gemeenten en huurders hebben echter te weinig ruimte voor lokaal maatwerk. De Woningwet bevat te veel knellende landelijke regels. Dat zeggen vertegenwoordigers van gemeenten, huurders, woningcorporaties en corporatietoezichthouders.

Op 12 december evalueert de Tweede Kamer de Woningwet. Woonbond, VNG, VTW en Aedes onderkennen dat de Woningwet uit 2015 de taken van woningcorporaties heeft verduidelijkt, maar dringen in het belang van huurders en woningzoekenden aan op aanpassingen.

Verschillende woningmarkten vragen om verschillend woonbeleid
Het is de bedoeling van de Woningwet dat gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties samen afspraken maken over lokaal woonbeleid. En juist daarvoor krijgen ze vervolgens van diezelfde Woningwet te weinig ruimte. De wet bevat namelijk te stringente landelijke regels. Ook de commissie-Van Bochove kwam in een evaluatie van de wet tot die conclusie: ‘De Woningwet is een confectiepak dat lokaal knelt.’

Flexibiliteit in plaats van harde grenzen
In sommige regio’s is dringend behoefte aan meer middeldure huurwoningen. Op andere plekken is het belangrijk om de eenzijdige samenstelling van wijken te doorbreken om de leefbaarheid te verbeteren. Daarom kunnen landelijke grenzen beter worden vervangen door bandbreedtes waarbinnen gemeenten, corporaties en huurders afspraken kunnen maken.

Eerlijkere grenzen voor sociale huurwoningen
Zo komen mensen met een middeninkomen nu niet in aanmerking voor een sociale huurwoning. Omdat er een tekort is aan middenhuurwoningen, vallen ze in grote delen van Nederland dus tussen wal en schip. Dit maatschappelijke probleem kan verholpen worden door ruimte te bieden om in die regio’s een wat hogere inkomensgrens vast te stellen. Of om de huurgrens voor een sociale huurwoning in een gemeente of regio te verhogen naar 900 à 1.000 euro. Op die manier kunnen corporaties woningzoekenden helpen die in de knel komen omdat er in hun omgeving nauwelijks aanbod is. Precies waar corporaties voor zijn. Om ervoor te zorgen dat er voor mensen met lage inkomens én middeninkomens voldoende kan worden gebouwd, moet de verhuurderheffing worden afgeschaft. Er is immers nu al een tekort aan sociale huurwoningen.

Markttoets
Om op korte termijn al meer middenhuurwoningen te kunnen bouwen, moet het kabinet de markttoets afschaffen. Dat is nodig om de wooncrisis te kunnen aanpakken en mensen met een middeninkomen weer zicht op een huis te geven. Voor marktpartijen levert middenhuur doorgaans te weinig rendement op. En corporaties mogen nu geen middenhuurwoningen bouwen. Minister Van Veldhoven wil deze markttoets alleen vereenvoudigen.

Alleenstaanden en gezinnen
Minister Van Veldhoven maakt de landelijke inkomensgrens bij toewijzing van sociale huurwoningen voortaan afhankelijk van de grootte van het huishouden. Aedes en Woonbond pleitten hiervoor eerder ook al en deden een gezamenlijk voorstel. Het criterium moet zijn of een huishouden een betaalbaar alternatief heeft in de vorm van een huur- of koopwoning op de vrije markt. Alleenstaanden met een inkomen tot 38.000 euro moeten in aanmerking komen voor een sociale huurwoning, tweepersoonshuishoudens tot 42.000 euro. Voor huishoudens met drie of meer personen moet de inkomensgrens op 52.000 euro liggen.

De minister neemt dit breed gedragen voorstel echter niet over. Hierdoor komen minder mensen in aanmerking voor een sociale huurwoning en vallen alleenstaanden en gezinnen buiten de boot.

Persbericht VNG, Woonbond, Aedes en VTW
92
Nieuws / Omvorming van de salderingsregeling voor kleinverbruikers (zonnepanelen)
« Laatste bericht door HVZundert Gepost op oktober 29, 2019, 02:46:45 pm »
Het wetsvoorstel maakt de afbouw van de salderingsregeling mogelijk. De salderingsregeling stimuleert investeringen in zonnepanelen door huishoudens en MKB bedrijven. Het wetsvoorstel wijzigt de Elektriciteitswet 1998 en de Wet belastingen op milieugrondslag zodat de afbouw vanaf 1 januari 2023 kan starten. Ook introduceert het wetsvoorstel een verplichting voor kleinverbruikers om een meetinrichting te hebben die de afname en invoeding van elektriciteit op het net apart kan meten.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De omvorming van de salderingsregeling betreft een afspraak uit het Regeerakkoord van 10 oktober 2017. Het besluit om de omvorming van de salderingsregeling vorm te geven door deze geleidelijk af te bouwen vanaf 1 januari 2023 tot 1 januari 2031 vindt u in de kamerbrief van 25 april 2019 (zie ook Externe bronnen hieronder). Het wetsvoorstel maakt deze afbouw mogelijk.

De afbouw betekent dat voor kleinverbruikers, vanaf 1 januari 2023, de invoeding van elektriciteit op het net niet langer volledig tegen hun afname van elektriciteit van het net wordt gesaldeerd. In plaats daarvan wordt nog een percentage van de elektriciteit die op het net wordt ingevoed gesaldeerd met de afname van dat net via dezelfde aansluiting. Dit percentage wordt geleidelijk afgebouwd naar nul op 1 januari 2031. De hoogte van het percentage per jaar is opgenomen in artikel 50, tweede lid, van de Wet belastingen op milieugrondslag. Het wetsvoorstel bevat nog niet de definitieve percentages voor de afbouw omdat deze pas op basis van de Klimaat- en Energie Verkenning 2019 (KEV2019) kunnen worden vastgesteld. Deze KEV2019 verschijnt naar verwachting op vrijdag 1 november 2019.

Bovendien is voor deze afbouw nodig dat alle kleinverbruikers een meetinrichting hebben die de afname en invoeding van elektriciteit op het net apart kan meten. Met dit wetsvoorstel wordt daarom vanaf 1 januari 2021 verplicht dat kleinverbruikers zo een meetinrichting hebben. De verwachting is nu dat eind 2020 circa 80% van alle kleinverbruikers over een slimme meter beschikt als resultaat van de huidige aanbieding van de slimme meter door de netbeheerders aan alle kleinverbruikers. De resterende circa 20% die op 1 januari 2021 niet een slimme meter hebben, zal tussen 1 januari 2021 en 1 januari 2023 een aanbod van hun netbeheerder krijgen om een geschikte meter te laten installeren die aan de verplichting voldoet dat afname en invoeding apart kan worden gemeten.

Externe bronnen
Kamerbrief Nadere uitwerking van afbouw van salderingsregeling
Kamerbrief Omvorming salderen
93
Nieuws / Huurders komen niet aan sparen toe
« Laatste bericht door HVZundert Gepost op oktober 28, 2019, 02:23:40 pm »
28 oktober 2019
Omdat huurders een groter deel van hun inkomen kwijt zijn aan woonlasten, komen ze minder toe aan sparen.Dat bleek vorige week uit een enquête van de Rabobank onder hun klanten.

Onvoldoende buffer
Zowel sociale huurders als huurders  in de vrije huursector komen minder aan sparen toe dan woningbezitters. De kans dat zij minder dan 2.500 euro spaargeld hebben, ruim onder het minimumbedrag dat het NIBUD adviseert als reservepotje, is zelfs twee keer zo groot als voor huiseigenaren. Vanwege de hoge vrije sector huurprijzen, hebben huurders in deze sector de grootste kans om niet voldoende te kunnen sparen.

Meldingen
Dat veel huurders niet aan sparen toekomen blijkt ook wel uit meldingen uit ons Meldpunt Huuralarm (externe link), waar huurders aangeven onvoldoende opzij te kunnen leggen om bijvoorbeeld een kapotte wasmachine te kunnen vervangen.
94
Nieuws / 3.000 huurders in 2018 uit huis gezet wegens huurschuld
« Laatste bericht door HVZundert Gepost op oktober 28, 2019, 02:19:22 pm »
Onlangs maakte Aedes, koepel van woningcorporaties, bekend dat vorig jaar 3.000 huishoudens uit hun corporatiewoning zijn gezet, bijna 20% minder dan in 2017. In een reactie pleit het CDA voor een verbod op huisuitzettingen.Het aantal huisuitzettingen door woningcorporaties neemt al sinds 2013 af. In dat jaar werden nog ruim 6.000 huurders op straat gezet wegens huurschuld. Voor het grootste deel gaat het om alleenstaanden. Toch werden vorig jaar nog ruim 350 gezinnen met kinderen uit hun woning gezet.

Meteen schuldhulpverlening
De reden voor de daling van het aantal huisuitzettingen is dat steeds meer corporaties bij een huurachterstand meteen actie ondernemen: 86% van de corporaties schakelt in een vroeg stadium professionele schuldhulpverlening in. Ze proberen samen met schuldhulpverlening en gemeenten oplossingen te vinden. In de prestatieafspraken tussen gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties is het voorkómen van huisuitzettingen een belangrijk onderwerp.

Driekwart  vonnissen niet uitgevoerd
Voor een ontruiming is altijd een uitspraak van de rechter nodig. In 2018 gebeurde dat 12.000 keer, 1.500 minder dan het jaar ervoor. Driekwart van de vonnissen wordt dus niet uitgevoerd.

Medewerking van Rijk
Aedes wil de medewerking van het Rijk om het aantal huisuitzettingen nog verder te laten dalen. Op dit moment krijgen de Belastingdienst, het CJIB (Centraal Justitieel Incasso Bureau) en ziektekostenverzekeraars voorrang bij het innen van schulden, inclusief vaak gigantische incassokosten. ‘Op deze manier komen huurders met schulden nooit uit de problemen; overheid schrap die voorrang’, aldus Aedes-voorzitter Marnix Norder.

CDA wil verbod
In een reactie op de jongste cijfers pleit het CDA voor een verbod op huisuitzettingen als gevolg van huurschuld. Zeker als er kinderen bij betrokken zijn. Tegenover RTL zei CDA-Tweede Kamerlid René Peters: ‘Dan gaan ze naar de maatschappelijke opvang met die kinderen. Dat geeft ontzettend veel menselijk leed, maar ook hoge kosten en daarna gaan mensen weer naar een soortgelijk huis waar ze net zijn uitgezet. Ik vind dat erg onverstandig, duur en ook schadelijk.’ De stichting Eropaf!, die zich het kritisch geweten van de sociale sector noemt, pleit al langere tijd voor een verbod op ontruimingen als gevolg van huurschuld.

'Hardwerkende NLers'
Het CDA-standpunt is tegen het zere been van VVD-Kamerlid Daniël Koerhuis. ‘CDA vindt dat we wanbetalers niet moeten aanpakken. Leg dat maar een uit aan die hardwerkende NLers die wél elke maand hun huur of hypotheek moeten betalen’, twitterde hij. Het Kamerlid verwees daarbij naar een artikel op de website van RTL Nieuws (externe link) waarin de vijftienjarige Floris aangaf hoe zwaar een huisuitzettingen voor een gezin is. "Wij willen een normaal leven. Een huis en een moeder of vader die zich aan het eind van de maand geen zorgen hoeft te maken over of we nog warm kunnen eten".
95
Nieuws / Corporaties massaal in bezwaar tegen verhuurderheffing
« Laatste bericht door HVZundert Gepost op oktober 04, 2019, 02:48:52 am »
3 oktober 2019
Ruim 180 woningcorporaties laten vandaag weten in bezwaar te gaan tegen de verhuurderheffing. Deze heffing, die betaald wordt over de waarde van sociale huurwoningen, zorgt ervoor dat corporaties onvoldoende kunnen investeren in nieuwbouw, verduurzaming en het betaalbaar houden van huurprijzen. Dit jaar betalen corporaties gezamenlijk zo' n 1,7 miljard euro aan verhuurderheffing. De Woonbond steunt de actie van de corporaties tegen de verhuurderheffing.

De ingediende bezwaren vallen samen met de actie #ikwileenhuis. De afgelopen weken hebben woningcorporaties samen met de Woonbond aandacht gevraagd voor de wooncrisis. Met de website wooncrisis.nl en #ikwileenhuis zijn tal van verhalen gedeeld van mensen die vastlopen op de woningmarkt door het tekort aan betaalbare huurwoningen.

Woonbonddirecteur Paulus Jansen: 'Het is volstrekt onverantwoord om deze heffing in stand te houden terwijl we midden in een wooncrisis zitten. Huurders en woningzoekenden zijn uiteindelijk de dupe. Er is een tekort aan betaalbare huurwoningen, en de verhuurderheffing houdt dit in stand. Het is mooi dat zo veel corporaties hiertegen in actie komen en een bezwaar indienen.' Het gaat hier om een heffing die alleen sociale huurwoningen treft. Verhuurders van duurdere woningen betalen geen heffing. De heffing is in 2013 ingevoerd en loopt jaarlijks verder op. De heffing werd ingevoerd als tijdelijke extra belasting om de staatsschuld terug te dringen.

De woningcorporaties tekenen formeel bezwaar aan tegen de heffing omdat de heffing in strijd is met de Woningwet. Die stelt dat woningcorporaties hun middelen in moeten zetten in het belang van de volkshuisvesting.

[Persbericht Woonbond]
96
Nieuws / Mensen delen verhalen over ‘wooncrisis’ op speciale actiesite
« Laatste bericht door HVZundert Gepost op september 25, 2019, 11:51:49 am »
25 september 2019
Huurders en woningzoekenden delen hun verhalen op wooncrisis.nl. Met deze door de Woonbond en woningcorporaties in het leven geroepen actiesite willen we door het delen van deze verhalen de problemen van het huidige woonbeleid aan het licht brengen.Ook worden er op sociale media met de #wooncrisis en #ikwileenhuis schrijnende verhalen gedeeld van mensen die niet aan een betaalbare woning kunnen komen. Op ons Meldpunt Huuralarm (externe link) komen er ook veel meldingen binnen.

Wooncrisis
Paulus Jansen van de Woonbond: ‘Op deze manier willen we de wooncrisis een gezicht geven. Het huidige beleid, waarbij woningcorporaties miljarden aan verhuurderheffing betalen aan het Rijk, houdt het tekort aan betaalbare huurwoningen in stand. Dat leidt tot serieuze problemen voor mensen. Het is hoog tijd dat de politiek de wooncrisis serieus gaat nemen.’

Verhuurderheffing
Woningcorporaties betalen dit jaar 1,7 miljard euro aan verhuurderheffing, een soort huurdersbelasting voor sociale huur. Geld dat nu niet gebruikt kan worden voor nieuwbouw om de woningnood aan te pakken, onderhoud en verduurzaming. ‘Uiteindelijk zijn het huurders en woningzoekenden die de rekening betalen van deze maatregel.’
Deel je verhaal

Ook geraakt door de #Wooncrisis? Deel je verhaal via wooncrisis.nl (externe link), op sociale media met #wooncrisis en #ikwileenhuis of doe een melding op ons Meldpunt.
[bron:woonbond]
97
Nieuws / Opnieuw uitstel uitspraak schadevergoeding Gluurverhoging
« Laatste bericht door HVZundert Gepost op september 23, 2019, 08:04:23 pm »
23 september 2019
De Raad van State heeft de uitspraak in het Hoger beroep over de schadevergoeding die een huurder van de belastingdienst moest ontvangen, opnieuw uitgesteld. De Raad van State heeft meer tijd nodig voor deze juridisch complexe zaak.De uitspraak wordt niet voor 4 november verwacht. De uitspraak is al enkele keren uitgesteld. De rechtbank kan dat doen als ze vinden meer tijd nodig te hebben voor een zorgvuldige afweging. Zo gauw we meer weten, publiceren we dat op onze website.

Schadevergoeding
De bestuursrechter in Den Haag oordeelde eerder dat de Belastingdienst de schade van een huurder moet vergoeden.  In 2013, 2014 en 2015 kreeg deze huurder een extra, inkomensafhankelijke huurverhoging. Dat kon omdat de Belastingdienst de inkomensgegevens van deze huurder aan de verhuurder verstrekte. Maar in de jaren 2013, 2014 en 2015 mocht deze gegevensverstrekking wettelijk niet. Dat had de Raad van State in 2016 al vastgesteld.  Met verwijzing naar de uitspraak van de Raad van State oordeelde de Haagse bestuursrechter dat de Belastingdienst de schade moet vergoeden.

Hoger beroep
Op 26 april 2018 bepaalde de rechter in Den Haag dat de Belastingdienst een schadevergoeding moet betalen aan een huurder die een inkomensafhankelijke huurverhoging kreeg. Tegen die uitspraak ging de Belastingdienst in beroep. Dat beroep werd op 8 april 2019 behandeld. Ook de huurder ging in hoger beroep, onder meer omdat de berekening van de schadevergoeding niet klopt. De huurder wordt in deze zaak ondersteund door het juridisch fonds van de Woonbond.

Tijdens hoger beroep geen schadevergoeding
Na het vonnis van de Haagse bestuursrechter ging de Belastingdienst  in hoger beroep bij de Raad van State. De behandeling van dit hoger beroep kan lang duren. In de tussentijd betaalt de Belastingdienst geen schadevergoeding.  Het is wel handig om als huurder die in deze periode een inkomensafhankelijke huurverhoging heeft gehad, alvast een claim naar de Belastingdienst te sturen.
98
Nieuws / Huur onbetaalbaar voor kwart van de huurders
« Laatste bericht door HVZundert Gepost op september 17, 2019, 01:22:57 am »
17 september 2019
Voor ruim 800.000 hurende huishoudens – een kwart van de huurders in Nederland – is huren onbetaalbaar. Door de te hoge huur houden zij te weinig geld over om van te leven. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Nibud.Het Nibud publiceerde twee onderzoeken over woonlasten van huurders en kopers. De uitkomsten zijn zo alarmerend dat het Nibud de politiek oproept om voor meer betaalbare huurwoningen te zorgen. Zowel de sociale als de vrije sector hebben lagere huren nodig.

Sociale huurders financieel klem
Onder huurders van een sociale huurwoning zijn de problemen het grootst. Alleenstaanden, mensen met een uitkering en 25-45 jarigen springen er uit als de groepen die het vaakst een onbetaalbare huur hebben. “We hadden niet verwacht dat zo’n groot deel van de huurders in de sociale sector dusdanig hoge woonkosten heeft dat ze in feite financieel gezien klem zitten” zegt Nibud-directeur Arjen Vliegenthart over de uitkomsten.

Jarenlang afbraakbeleid
“De overheid heeft enorm zijn best gedaan om de sociale sector af te breken”, reageert Woonbonddirecteur Paulus Jansen. “Jarenlange huurverhogingen ver boven inflatie. Extra huurverhogingen voor middeninkomens. Een heffing die sociale verhuurders het mes op de keel zet. Bezuinigingen op de huurtoeslag. WOZ-waarde meetellen in de maximale huur.  De stapeling van dat overheidsbeleid heeft ervoor gezorgd dat betaalbare woningen schaars zijn geworden. Een grof schandaal, en voor de betrokken huurders bijzonder wrang.”

Vrijesectorhuren ook te duur

Volgens Nibud heeft ook de vrije sector een probleem met betaalbaarheid. Veel vrijesectorhuurders betalen een huur die te hoog is voor hun inkomen. Verhuurders in de vrije sector hanteren allemaal eigen regels om te bepalen of een huurprijs bij het inkomen van een aspirant-huurder past. Nibud keek naar de normen van 10 verhuurders. Volgens de strengste normen woont de helft van de huidige vrijesectorhuurders te duur, volgens de meest soepele normen gaat het om 28 procent.

[bron:woonbond]
99
Nieuws / Hoogleraar waarschuwt tegen oprukkende buitenlandse ‘vastgoedsprinkhanen’
« Laatste bericht door HVZundert Gepost op augustus 02, 2019, 02:42:09 pm »
1 augustus 2019
Saskia Sassen (72), hoogleraar sociologie aan de universiteit van Columbia in New York, waarschuwt in een interview in de Volkskrant van 29 juli voor de oprukkende ‘vastgoedsprinkhanen’  op de Nederlandse huurwoningenmarkt.
Saskia Sassen, die even in Amsterdam was voor het congres WeMakeTheCity over de toekomst van de stad, maakt zich zorgen over de komst van internationale beleggers op de huurmarkt. 

Groeiende economische ongelijkheid
‘Dus ze zijn ook geland in Nederland’, zegt Saskia Sassen als reactie op het rijtje buitenlandse investeerders in Nederlandse huurhuizen, waarover de Volkskrant op 20 juli publiceerde. De Nederlands-Amerikaanse hoogleraar sociologie deed veel onderzoek naar de globalisering en de groeiende economische ongelijkheid die daar het gevolg van is.

Voorstander van The Shift
Sassen vindt deze ontwikkeling zo verontrustend dat zij voluit achter ‘The Shift’ staat, een protestbeweging die is opgericht door Leila Farhani, rapporteur huisvesting van de Verenigde Naties. Farhani vindt dat steden het opslokken van hele huizenblokken door vastgoedsprinkhanen, zoals het Amerikaanse Blacktone, een halt moeten toeroepen..

Stad wordt getto van duurste soort
Sassen in de Volkskrant:  ‘Steden zijn vanouds plekken die voor iedereen toegankelijk zijn. Waar de machtigen en de machtelozen elkaar ontmoeten. De toegang tot de stad wordt echter steeds moeilijker als grote investeerders huurhuizen gaan verzamelen en de huren steeds maar verhogen. Zo wordt wonen in de stad onmogelijk voor de lagere en middeninkomens, voor leraren, verpleegkundigen en politiemensen. De stad wordt een getto van de duurste soort. Dat gebeurt ook in Nederland, waar investeerders voorrang krijgen boven de sociale woningbouwverenigingen en de huurregulering is versoepeld. We kunnen ons de risico’s hiervan – de langetermijnschade voor onze steden – nog nauwelijks voorstellen.’

Bevolking mobiliseren
Volgens de hoogleraar ‘is dit het moment om steden weerbaar te maken en de bevolking te mobiliseren’. Ze ziet daarvoor kansen. ‘Er is al een tegenbeweging. In Berlijn koopt de gemeente huurhuizen terug van grote partijen. Na jaren van huurverhogingen mogen in die stad de prijzen de komende vijf jaar niet nog meer stijgen. En ook in Barcelona wordt grote beleggers de voet dwars gezet. Het gaat om behoud van de mooie en complexe structuur van onze steden en om bescherming van het recht op goede en betaalbare huisvesting.’
100
Nieuws / Hoge huren breiden zich uit naar kleinere steden
« Laatste bericht door HVZundert Gepost op juli 23, 2019, 02:28:47 pm »
[23 juli 2019]
De huurprijzen van opnieuw verhuurde woningen in de vrije sector zijn in het afgelopen kwartaal met 3,1 procent toegenomen, meldt woningplatform Pararius. Vooral in kleinere steden is de groei hoog.De hoogste stijgingen zijn er in de middelgrote steden.

Meer dan tien procent
In Breda en Hilversum namen de prijzen per vierkante meter in het afgelopen kwartaal met respectievelijk 10,7 en 11,1 procent toe. Ook in Dordrecht en Schiedam, alternatieven voor Rotterdam, stegen de huurprijzen met meer dan 10 procent.

Landelijke aanpak
‘Eerst waren het vooral de grote steden, maar hoge de huurprijzen verspreiden zich als een olievlek over de rest van Nederland. Het is hoog tijd voor een landelijke aanpak tegen de gigantische huurprijzen in de vrije sector’, reageert Woonbonddirecteur Paulus Jansen.

Noodknop
Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken  wil het voor gemeenten mogelijk maken met een ‘noodknop’ grenzen te stellen aan huurprijzen in de vrije sector. Jansen:  ‘Een voorzichtig stapje in de goede richting, maar wij zien liever een landelijke aanpak. Dat kan, door de bescherming van het woningwaarderingsstelsel door te trekken.’

Woningwaarderingsstelsel
Het woningwaarderingsstelsel is een puntensysteem waarmee woningen tot €720,- een maximale huurprijs hebben die in relatie staat met de kwaliteit van de woning. Zo gauw een woning boven de €720,- kan worden aangeboden vervalt die bescherming nu. Jansen: ‘En dan betalen huurders al snel de hoofdprijs.’ De Woonbond pleit er ook voor de WOZ uit het woningwaarderingsstelsel te halen. Die levert nu veel te veel punten op. ‘Hierdoor ligt het huurplafond voor kleine appartementjes in gewilde steden veel te hoog, waardoor ze te makkelijk voor de hoofdprijs worden verhuurd.’
Pagina's: 1 ... 8 9 [10]
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2023, SimplePortal